Lov om endringar i lov om elektronisk signatur

Ot.prp. nr. 103 (2001-2002), Innst. O. nr. 4 (2002-2003), beslutning. O. nr. 12 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 22.10.2002 Innst. O. nr. 4 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.2002

   Behandlet i Odelstinget: 07.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.11.2002