Odelstinget - Møte mandag den 30. september kl. 12

Dato: 30.09.2002

Referatsaker

Referat

 • 1.(148)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  • 1. lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga (Besl. O. nr. 92 (2001-2002))

  • 2. lov om endringar i lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. (Besl. O. nr. 93 (2001-2002))

  • 3. lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) (Besl. O. nr. 94 (2001-2002))

  • 4. lov om endring i lov 28. februar 1997 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 95 (2001-2002))

  • 5. lov om endringer av folketrygdloven (finansiering av visse legemidler) (Besl. O. nr. 96 (2001-2002))

  • 6. lov om endring i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven) (Besl. O. nr. 97 (2001-2002))

  • 7. lov om felles regler for det indre marked for naturgass mv. (Besl. O. nr. 98 (2001-2002))

   – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(149)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Besl. O. nr. 51 (2001-2002))

  • 2. lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m. (Besl. O. nr. 57 (2001-2002))

  • 3. lov om endring i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (informasjon om ledige stillinger) (Besl. O. nr. 58 (2001-2002))

  • 4. midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet (Besl. O. nr. 59 (2001-2002))

  • 5. lov om endring i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (Besl. O. nr. 81 (2001-2002))

  • 6. lov om endringer i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting (Besl. O. nr. 85 (2001-2002))

  • 7. mellombels lov om overgangsreglar i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering (Besl. O. nr. 86 (2001-2002))

  • 8. lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) (Besl. O. nr. 56 (2001-2002))

  • 9. lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel) (Besl. O. nr. 54 (2001-2002))

  • 10. lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner mv. (omdanning av sparebanker til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) (Besl. O. nr. 55 (2001-2002))

  • 11. lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (Besl. O. nr. 66 (2001-2002))

  • 12. lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) (Besl. O. nr. 67 (2001-2002))

  • 13. lov om endringer i lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) (Besl. O. nr. 87 (2001-2002))

  • 14. lov om endringer i utlendingsloven (Besl. O. nr. 61 (2001-2002))

  • 15. lov om endring i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. (Besl. O. nr. 52 (2001-2002))

  • 16. lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd (Besl. O. nr. 80 (2001-2002))

  • 17. lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23, vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4, lov 23. februar 1973 nr. 11 om godkjenning av køyretøyverkstader, lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel og plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 (omorganisering av Statens vegvesen) (Besl. O. nr. 71 (2001-2002))

  • 18. lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (prikkbelastning av førerkort) (Besl. O. nr. 69 (2001-2002))

  • 19. lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjer (bilansvarslova) (Besl. O. nr. 72 (2001-2002))

  • 20. lov om endring i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) (Besl. O. nr. 73 (2001-2002))

  • 21. lov om omdanning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og statens postselskap (Posten Norge BA) til aksjeselskaper (Besl. O. nr. 74 (2001-2002))

  • 22. lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS" ekspedisjonsnett (Besl. O. nr. 75 (2001-2002))

  • 23. lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) (Besl. O. nr. 70 (2001-2002))

  • 24. lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og i enkelte andre lover (oppheving av tilvirkningsmonopolet for brennevin) (Besl. O. nr. 64 (2001-2002))

   – er sanksjonert under 21. juni 2002.

 • 3.(150)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. (Besl. O. nr. 90 (2001-2002))

  • 2. lov om endring i petroleumsskatteloven (Besl. O. nr. 83 (2001-2002))

  • 3. lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga (Besl. O. nr. 92 (2001-2002))

  • 4. lov om endringar i lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v. (Besl. O. nr. 93 (2001-2002))

  • 5. lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) (Besl. O. nr. 94 (2001-2002))

  • 6. lov om endringer av folketrygdloven (finansiering av visse legemidler) (Besl. O. nr. 96 (2001-2002))

  • 7. lov om endringer i straffeloven og politiloven (tiltak mot ulovlig bruk av kniv og skytevåpen) (Besl. O. nr. 76 (2001-2002))

  • 8. lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot terrorisme – gjennomføring av FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 28. september 2001) (Besl. O. nr. 77 (2001-2002))

  • 9. lov om endringer i straffeprosessloven mv. (hurtigere straffesaksbehandling, varetektsfengsling i isolasjon mv.) (Besl. O. nr. 78 (2001-2002))

  • 10. lov om endring i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Besl. O. nr. 89 (2001-2002))

  • 11. lov om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) (Besl. O. nr. 88 (2001-2002))

  • 12. lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m. (Besl. O. nr. 60 (2001-2002))

  • 13. lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Vederlag for konsesjon) (Besl. O. nr. 34 (2001-2002))

  • 14. lov om endringar i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip m.m. (EØS-tilpasning) (Besl. O. nr. 82 (2001-2002))

  • 15. lov om felles regler for det indre marked for naturgass mv. (Besl. O. nr. 98 (2001-2002))

  • 16. lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (Besl. O. nr. 62 (2001-2002))

  • 17. lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler (Besl. O. nr. 84 (2001-2002))

   – er sanksjonert under 28. juni 2002.

 • 4.(151)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 53 (2001-2002))

  • 2. lov om endring i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven) (Besl. O. nr. 97 (2001-2002))

  • 3. lov om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (Besl. O. nr. 65 (2001-2002))

   – er sanksjonert under 5. juli 2002.

 • 5.(152)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (bortfall av funksjonsbetegnelser på domstolene m.m.) (Besl. O. nr. 79 (2001-2002))

  • 2. lov om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) (Besl. O. nr. 49 (2001-2002))

   – er sanksjonert under 30. august 2002.

 • 6.(153)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring i lov 28. februar 1997 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 95 (2001-2002))

  • 2. lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp (Besl. O. nr. 68 (2001-2002))

   – er sanksjonert under 27. september 2002.

  Enst.: Nr. 1–6 vedlegges protokollen.

 • 7.(154)

  Lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon) (Ot.prp. nr. 113 (2001-2002))

 • 8.(155)

  Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) (Ot.prp. nr. 116 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 9.(156)

  Lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. Konvergens mv. (Ot.prp. nr. 107 (2001-2002))

 • 10.(157)

  Lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk) (Ot.prp. nr. 114 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 11.(158)

  Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven) (Ot.prp. nr. 99 (2001-2002))

 • 12.(159)

  Lov om endringer i innskuddspensjonsloven og lov om foretakspensjon (Ot.prp. nr. 100 (2001-2002))

 • 13.(160)

  Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet) (Ot.prp. nr. 104 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 11–13 sendes finanskomiteen.

 • 14.(161)

  Lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m. (tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet) (Ot.prp. nr. 106 (2001-2002))

 • 15.(162)

  Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (rasistiske symboler, besøksforbud og strafferammen ved sammenstøt av lovbrudd) (Ot.prp. nr. 109 (2001-2002))

 • 16.(163)

  Lov om endringar i inkassolova (Ot.prp. nr. 115 (2001-2002))

 • 17.(164)

  Lov om endringer i politiloven og straffeloven (fiktiv identitet) (Ot.prp. nr. 117 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 14–17 sendes justiskomiteen.

 • 18.(165)

  Lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (overtidsarbeid, stillingsvern for toppledere) (Ot.prp. nr. 101 (2001-2002))

 • 19.(166)

  Lov om endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (Ot.prp. nr. 110 (2001-2002))

 • 20.(167)

  Lov om endring av lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inndelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk) (Ot.prp. nr. 111 (2001-2002))

 • 21.(168)

  Lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.) (Ot.prp. nr. 112 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 18–21 sendes kommunalkomiteen.

 • 22.(169)

  Lov om endringar i lov om elektronisk signatur (Ot.prp. nr. 103 (2001-2002))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 23.(170)

  Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad) (Ot.prp. nr. 102 (2001-2002))

 • 24.(171)

  Lov om endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover (Ot.prp. nr. 105 (2001-2002))

 • 25.(172)

  Om lov om endringar i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (forbod mot terapeutisk kloning m.m.) (Ot.prp. nr. 108 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 23–25 sendes sosialkomiteen.