Lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m. (tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet)

Ot.prp. nr. 106 (2001-2002), Innst. O. nr. 37 (2002-2003), beslutning. O. nr. 59 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2002 Innst. O. nr. 37 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2002

   Behandlet i Odelstinget: 23.01.2003

   Behandlet i Lagtinget: 28.01.2003