Lov om endringar i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd

Ot.prp. nr. 12 (2002-2003), Innst. O. nr. 24 (2002-2003), beslutning. O. nr. 31 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2002 Innst. O. nr. 24 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.2002