Lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.)

Ot.prp. nr. 8 (2002-2003), Innst. O. nr. 57 (2002-2003), beslutning. O. nr. 68 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.01.2003 Innst. O. nr. 57 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.2003

   Behandlet i Odelstinget: 18.02.2003

   Behandlet i Lagtinget: 27.02.2003