Lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap

Ot.prp. nr. 6 (2002-2003), Innst. O. nr. 39 (2002-2003), beslutning. O. nr. 32 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2002 Innst. O. nr. 39 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2002

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.2002