Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 5, kap. 8, 9 og 10 (2002-2003), Innst. O. nr. 23 (2002-2003), beslutning. O. nr. 44 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2002 Innst. O. nr. 23 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2002