Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 5 (2002-2003), Innst. O. nr. 48 (2002-2003) Del I, beslutning. O. nr. 48 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.12.2002 Innst. O. nr. 48 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2002

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2002