Lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 7 (2002-2003), Innst. O. nr. 33 (2002-2003), beslutning. O. nr. 35 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2002 Innst. O. nr. 33 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2002

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.2002