Lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester

Ot.prp. nr. 61 (1997-98), pkt. 2.2. Innst. O. nr. 69 (1997-98), beslutning. O. nr. 72 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1998 Innst. O. nr. 69 (1997-98)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 05.06.1998

      Behandlet i Odelstinget: 09.06.1998

      Behandlet i Lagtinget: 16.06.1998