Lov om endringer i folketrygdloven

Ot.prp. nr. 56 (2002-2003), Innst. O. nr. 90 (2002-2003), beslutning. O. nr. 106 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 22.05.2003 Innst. O. nr. 90 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2003