Lov om endringer i lov 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., i lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven), og lov om beskyttelse av design (designloven)

Ot.prp. nr. 39 (2002-2003), Innst. O. nr. 74 (2002-2003), beslutning. O. nr. 75 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.03.2003 Innst. O. nr. 74 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2003

   Behandlet i Odelstinget: 25.03.2003

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.2003