Lov om fritids- og småbåter

Ot.prp. nr. 51 (1997-98), Innst. O. nr. 59 (1997-98), beslutning. O. nr. 62 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1998 Innst. O. nr. 59 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1998

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1998

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.1998