Sametinget sender skriv datert 2. juni 2003 om Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet