Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven)

Ot.prp. nr. 53 (2002-2003), Innst. O. nr. 80 (2004-2005), beslutning. O. nr. 77 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunalkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.05.2005 Innst. O. nr. 80 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 24.05.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005