Tilskott til livssynssamfunn

Ot.prp. nr. 9 (2003-2004), Innst. O. nr. 24 (2003-2004), beslutning. O. nr. 34 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2003 Innst. O. nr. 24 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2003

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2003