Lov om bokføring (bokføringsloven)

Ot.prp. nr. 46 (2003-2004), jf. innst. O. nr. 107 (2003-2004) jf. beslutning. O. nr. 4 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.09.2004 Innst. O. nr. 107 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.09.2004

   Behandlet i Odelstinget: 21.10.2004

   Behandlet i Lagtinget: 28.10.2004