Lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

Ot.prp. nr. 83 (2003-2004), Innst. O. nr. 6 (2004-2005), beslutning. O. nr. 8 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.10.2004 Innst. O. nr. 6 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2004

   Behandlet i Odelstinget: 18.11.2004

   Behandlet i Lagtinget: 26.11.2004