Lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven)

Ot.prp. nr. 95 (2003-2004), Innst. O. nr. 15 (2004-2005), beslutning. O. nr. 14 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2004 Innst. O. nr. 15 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 23.11.2004

   Behandlet i Lagtinget: 02.12.2004