1. Lov om Den norske kirke ( kirkeloven) 2. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdloven)

Ot.prp. nr. 64 for 1994-95, innst. O. nr. 46, besl. O. nr. 48-49, besl. L. nr. 2, besl. O. nr. 55 for 1995-96, beslutning. O. nr. 48-49 (1995-96), beslutning. L. nr. 2 (1995-96), beslutning. O. nr. 55 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.03.1996 Innst. O. nr. 46 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1996

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 15.04.1996

   Behandlet i Lagtinget: 26.03.1996