Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om 1) lov om Den norske kyrkja (kyrkjelova) og 2) lov om kyrkjegardar, kremasjon og gravferd (gravferdslova).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 46 (1995-1996)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 64 (1994-95)
  • Dato: 14.03.1996
  • Utgiver: kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen