Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m.

Ot.prp. nr. 5 (2004-2005), Innst. O. nr. 35 (2004-2005), beslutning. O. nr. 34 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2004 Innst. O. nr. 35 (2004-2005)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 07.12.2004

      Behandlet i Odelstinget: 14.12.2004

      Behandlet i Lagtinget: 17.12.2004