Lov om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet)

Ot.prp. nr. 31 (2004-2005), Innst. O. nr. 68 (2004-2005), beslutning. O. nr. 66 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. O. nr. 68 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Odelstinget: 19.04.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.04.2005