Lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold

Ot.prp. nr. 38 (2004-2005), Innst. O. nr. 50 (2004-2005), beslutning. O. nr. 56 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2005 Innst. O. nr. 50 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2005

   Behandlet i Odelstinget: 18.03.2005

   Behandlet i Lagtinget: 12.04.2005