Lov om oppheving av lov 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen

Ot.prp. nr. 27 (2004-2005), Innst. O. nr. 49 (2004-2005), beslutning. O. nr. 46 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2005 Innst. O. nr. 49 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2005

   Behandlet i Odelstinget: 01.03.2005

   Behandlet i Lagtinget: 17.03.2005