Lov om endringar i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer. Eksportutvalet for fisk som aksjeselskap

Ot.prp. nr. 88 (2004-2005), Innst. O. nr. 112 (2004-2005), beslutning. O. nr. 114 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2005 Innst. O. nr. 112 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.2005