Lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Ot.prp. nr. 44 (2004-2005), Innst. O. nr. 60 (2004-2005), beslutning. O. nr. 54 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.03.2005 Innst. O. nr. 60 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2005

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.2005

   Behandlet i Lagtinget: 12.04.2005