Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 456/2005/EF av 9. mars 2005 om fellesskapsprogrammet for å fremje europeisk digitalt innhald i globale nett (eContentplus)

St.prp. nr. 61 (2004-2005), Innst. S. nr. 235 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis Innstilling avgitt 07.06.2005 Innst. S. nr. 235 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2005