Forslag fra stortingsrepresentant Reidar Johansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti: "Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig utarbeide og fremme konkret forslag for Stortinget til etablering av og mandat for regionale konfliktråd i saker der det er uenighet om areal- og ressursutnyttelse i de ulike reinbeiteområder. Hovedmålet for et slikt konfliktråd er at det skal forhindre at tvistesaker ender i rettsapparatet. Konfliktrådet må være sammensatt av berørte parter i regionen. Konfliktrådet skal ikke ha noen dømmende funksjon, men søke å løse konkrete konflikter på et tidlig stadium."

Innst. S. nr. 162 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.03.1996 Innst. S. nr. 162 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 15.04.1996