Lov om endringer i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll)

Ot.prp. nr. 81 (2004-2005), Innst. O. nr. 120 (2004-2005), beslutning. O. nr. 115 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2005 Innst. O. nr. 120 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2005