Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i kriminalomsorgen

Dokument nr. 3:14 (2004-2005), Innst. S. nr. 37 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2005 Innst. S. nr. 37 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen. Undersøkelsen viser at arbeidet med straffegjennomføringen ikke fullt ut tilfredsstiller Stortingets mål om hurtig straffereaksjon og faglig innhold i soningen. Riksrevisjonen konstaterer at det i perioden etter undersøkelsestidspunktet er iverksatt flere tiltak for å øke måloppnåelsen i arbeidet. Komiteen uttaler blant annet i innstillingen at den ser med bekymring på at interne samordningsutfordringer, sviktende rutiner og manglende forvaltningssamarbeid vanskeliggjør rehabiliteringsprosessen for de straffedømte. Komiteen har merket seg at Justisdepartementet ser alvorlig på funnene i undersøkelsen, og forsikrer om at arbeidet med å forbedre kvaliteten i kriminalomsorgen vil bli fulgt opp. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:14 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.02.2006