Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret

Dokument nr. 3:16 (2004-2005), Innst. S. nr. 39 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2005 Innst. S. nr. 39 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret. Undersøkelsen viser at viktige materiellinvesteringsprosjekter som skal bidra til å løse Forsvarets oppgaver, er vesentlig forsinket og har blitt betydelig dyrere enn opprinnelig planlagt. I undersøkelsen er det stilt spørsmål om manglende måloppnåelse for viktige materiellanskaffelser og manglende styring av enkeltprosjekter har påvirket Forsvarets operative evne. Komiteen understreker i innstillingen blant annet Riksrevisjonens påpekning av at Forsvarets evne til å løse sine oppgaver i krig og fred kan være avhengig av at materiell leveres til rett tid og med rett kvalitet. Komiteen ser alvorlig på både omfanget av avvik og flere av avvikenes karakter. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:16 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.02.2006