Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om lov om endring i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). (Endring av lovens § 44 og § 45 slik at saksframlegg og innstillinger fra administrasjonen ikke lenger kan unntas offentlighet, men må gjøres tilgjengelig for allmennheten fra det tidspunkt de blir lagt fram for de folkevalgte representantene)

Dokument nr. 8:19, innst. O. nr. 51, besl. O. nr. 56 for 1995-96, beslutning. O. nr. 56 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 17.04.1996 Innst. O. nr. 51 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.1996

   Behandlet i Odelstinget: 25.04.1996

   Behandlet i Lagtinget: 23.05.1996