Lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

Ot.prp. nr. 3 (2005-2006), jf. Ot. prp. nr. 107 (2004-2005), Innst. O. nr. 4 (2005-2006), beslutning. O. nr. 13 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 29.11.2005 Innst. O. nr. 4 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet Ot.prp. nr. 3 (2005-2006) om lov om endringer i lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs og lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven). Arbeids- og sosialkomiten hadde ingen merknader til lovendringsforslaget. Regjeringens forslag ble vedtatt av Odelstinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2005

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2005