Lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.)

Ot.prp. nr. 20 (2005-2006), jf. Ot.prp. nr. 112 (2004-2005), Innst. O. nr. 9 (2005-2006), beslutning. O. nr. 32 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2005 Innst. O. nr. 9 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt en bestemmelse som slår fast at utlending som søker asyl i Norge skal gis tilbud om innkvartering. Videre er det vedtatt at personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden, og som har oversittet utreisefristen og ikke omfattes av unntak, ikke får adgang til påklage UDIs særskilte vedtak om bortfall av botilbud i mottak. Det er også vedtatt en hjemmel som gir et særlig tvangsgrunnlag for utkastelse fra mottak. Endringene må ses i sammenheng med at den enkelte som ikke får bo i mottak, tilbys tak over hodet i et ventemottak. Det er også fattet vedtak om at ansatte i mottak skal framlegge politiattest, samt yrkesforbud i mottak for personer som har begått seksuelle overgrep mot barn og unge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005