Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 4 (2005-2006), Innst. O. nr. 2 (2005-2006)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Denne Ot.prp. er trukket tilbake, jf. Ot.meld. nr. 2 (2005-2006) og innst. O. nr. 2 (2005-2006) Innstilling avgitt 22.11.2005 Innst. O. nr. 2 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet Ot.meld. nr. 2 (2005-2006) hvor Regjeringen varsler at Ot.prp. nr. 4 (2005-2006) tilbaketrekkes. Arbeids- og sosialkomiteen hadde ingen merknader til denne meldingen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2005

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.2005