Endring på statsbudsjettet for 2005 under kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning post 30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

St.prp. nr. 4 (2005-2006), Innst. S. nr. 32 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2005 Innst. S. nr. 32 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til forslag fra Regjeringen om - på statsbudsjettet for 2005 - å forhøye post 30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder under kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning, med kr. 31 000 000. Bevilgningen skal dekke kjøpesum og omkostninger ved erverv av fritidseiendommen Schiøttsvei 8 på Bygdøy i Oslo kommune. Vedtaket er gjort med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2005