Lov om endringar i lov 8 juni 1984 nr. 58 om gjeldsfohandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.)

Ot.prp. nr. 108 (2004-2005), jf. Ot.prp. nr. 5 (2005-2006), Innst. O. nr. 11 (2005-2006), beslutning. O. nr. 24 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 11 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i konkursloven og andre lover med sikte på å legge til rette for økt bruk av elektronisk kommunikasjon ved gjeldsforhandling og konkurs. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005