Lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår)

Ot.prp. nr. 109 (2004-2005), jf. Ot.prp. nr. 19 (2005-2006), Innst. O. nr. 24 (2005-2006), beslutning. O. nr. 31 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Innstilling avgitt 09.12.2005 Innst. O. nr. 24 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt nye bestemmelser i utlendingsloven som skal verne visumsøker eller dennes særkullsbarn mot mishandling eller grov utnyttelse fra referanseperson i saker om familiegjenforening. For å forhindre tvangsekteskap er det lovfestet en intervjuordning og gitt adgang til å nekte arbeids- og oppholdstillatelse dersom referansepersonen ikke samtykker i at søkeren gis tillatelse, eller at det er sannsynlig at ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje. For å verne arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår er det gitt hjemmel til å treffe forvaltningsvedtak mot arbeidsgiver som utnytter utenlandske arbeidstakere ulovlig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005