Lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Ot.prp. nr. 24 (2005-2006), Innst. O. nr. 18 (2005-2006), beslutning. O. nr. 30 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 18 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Stortinget vedtok i juni 2005 lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), jf. Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) og Innst. O. nr. 100 (2004-2005). Ved kgl.res. av samme dato er det fastsatt at loven skal tre i kraft 1. januar 2006. Det var den gang bred enighet om mange av bestemmelsene i den nye loven. Odelstinget vedtok 16. desember 2005 Regjeringens forslag som blant annet gjelder endringer i lovens regler om midlertidig ansettelse, retten til å fortsette i stillingen under en oppsigelsestvist, overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Videre vedtok Odelstinget endring i lovens formålsparagraf og i arbeidsmiljøbestemmelsene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005