Lov om endring i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (innhenting av nødvendige opplysninger om kvinner)

Ot.prp. nr. 32 (2005-2006), Innst. O. nr. 26 (2005-2006), beslutning. O. nr. 35 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.02.2006 Innst. O. nr. 26 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt en endring i lov om verneplikt angående innhenting av nødvendige opplysninger om kvinner ved innkalling til sesjon. Stortinget vedtok våren 2004 et forslag om at Forsvaret skal innkalle kvinner til frivillig sesjon, i den hensikt å øke antall kvinner som tjenestegjør i Forsvaret. For å kunne sende ut innkalling til sesjon er det nødvendig for Forsvaret å ha tilgang på nødvendig informasjon fra folkeregisteret og Rikstrygdeverket om kvinner i hvert årskull. En slik tilgang på informasjonsutveksling forutsetter en endring av vernepliktslovens § 46.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2006

   Behandlet i Odelstinget: 02.02.2006

   Behandlet i Lagtinget: 02.03.2006