Lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 33 (2005-2006), Innst. O. nr. 12 (2005-2006), beslutning. O. nr. 26 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 12 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i rettsgebyrloven som medfører at rettsgebyret øker med 15 kroner til 860 kroner og at tinglysningsgebyret reduseres til 0,25 ganger grunnsatsen i rettsgebyret i saker som gjelder refinansiering av lån innenfor samme låneramme. Begge endringene er i samsvar med vedtatt budsjettinnstilling. Vedtaket er enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005