Lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Ot.prp. nr. 31 (2005-2006), Innst. O. nr. 29 (2005-2006), beslutning. O. nr. 37 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2006 Innst. O. nr. 29 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til lov om endringer i sjøloven. Formålet med lovendringen er å styrke og presisere kapteinens plikt til å hjelpe personer i havsnød og sikre at personer i havsnød blir tatt hånd om på en verdig måte. Loven trer i kraft 1.juli 2006.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2006

   Behandlet i Odelstinget: 02.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.2006