Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 105/2005 av 8. juli 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/98/EF om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.02.2006 Innst. S. nr. 90 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt samtykke til godkjenning av avgjørelse i EØS-komiteen om å innlemme i EØS-avtalen et europaparlaments- og rådsdirektiv som har til formål å legge til rette for viderebruk av informasjon fra offentlig sektor gjennom å fastsette minsteregler for viderebruk. Direktivet skal sikre en minste likhet mellom nasjonale regler om viderebruk av offentlige dokumenter. Direktivet er et minimumsdirektiv, og medlemsstatene blir oppfordret til å gå lenger enn minsterammene hvis mulig, for å sikre best mulig viderebruk og verdiskaping på grunnlag av offetlige data. Lovendringer som er nødvendige for gjennomføring av direktivet i norsk rett er fremmet i regjeringens forslag til ny offentlighetslov.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2006