Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2004

St.meld. nr. 40 (2004-2005), Innst. S. nr. 91 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2006 Innst. S. nr. 91 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med utgangspunkt i en melding fra regjeringen om Datatilsynets og Personvnernemdas årsmeldinger for 2004, drøftet ulike problemstillinger på personvernrområdet. Datatilsynets sentrale rolle ble understreket. Et tema som ble fremhevet var grensedragningen mellom individuelle personvernrettigheter og samfunnets behov for vern, kontroll og effektivitet. Det er enighet om at det er behov for klarere regelverk om innhenting, bruk og lagring av data, herunder e-post.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2006