Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 21 (2005-2006), Innst. O. nr. 7 (2005-2006), beslutning. O. nr. 14 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2005 Innst. O. nr. 7 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet Ot.prp. nr. 21 (2005-2006) om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover. Det ble foretatt endringer i følgende lover: • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) • lov 22. mars 1968 nr. 2 om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946 • lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg Endringene gjelder lovfesting av praksis, administrative forenklinger, presisering av lovhjemler og lovtekniske justeringer. Odelstinget gjorde vedtak i samsvar med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2005