Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004. 2 Resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004

Dokument nr. 1 (2005-2006), Innst. S. nr. 114 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2006 Innst. S. nr. 114 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2005-2006). Dokument nr. 1 inneholder Riksrevisjonens samlede merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for regnskapsåret 2004. Dokumentet inneholder også Riksrevisjonens merknader til statsrådenes forvaltning av statens interesser i selskaper der staten har et eierskap. Komiteens innstilling er enstemmig. Stortinget har vedtatt at Dokument nr 1 (2005-2006) vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2006