Lov om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt og promillegrense mv.)

Ot.prp. nr. 39 (2005-2006), Innst. O. nr. 36 (2005-2006), beslutning. O. nr. 46 (2005-2006) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.03.2006 Innst. O. nr. 36 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å oppheve avholdspliktloven og å videreføre og oppdatere aktuelle avholdspliktbestemmelser til henholdsvis vegtrafikkloven og jernbaneloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2006

   Behandlet i Odelstinget: 16.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 04.04.2006