Lov om endringer i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven

begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m.v. overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming - tilleggsproposisjon til Ot.prp. nr. 58 for 1994-95

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.06.1996 Innst. O. nr. 79 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1996

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1996