Lov om endringer i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven (bruk av tvang og makt m.v. overfor personer med psykisk utviklingshemming) (endr. i lov om sosiale tjenester m.v. og lov om helsetjenester i kommunene)

Ot.prp. nr. 58 for 1994-95, innst. O. nr. 79, besl. O. nr. 80 for 1995-96

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.06.1996 Innst. O. nr. 79 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1996

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1996